Tag - เลือกตั้งประธานนักเรียน

โครงการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน เข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทนของตนเอง และได้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี