กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงสืบไป เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญความสามัคคี คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยนุสรณ์ (โดมแดง)

Share this post