กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

Share this post