Tag - ปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิในสถาบันการศึกษา/ครู และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา/ครู และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน