Tag - วันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนฯ จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี และพิธีการสำคัญ (กิจกรรมวันมาฆบูชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชนในการพัฒนาจิตและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักธรรมและหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้