Tag - วันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำบุญตักบาตร ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้จิตเมตตา และการให้อภัยซึ่งกันและกัน

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนฯ จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี และพิธีการสำคัญ (กิจกรรมวันมาฆบูชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชนในการพัฒนาจิตและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักธรรมและหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้