Tag - วันวิสาขบูชา

กิจกรรมโครงการวันวิสาขบูชา

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันวิสาขบูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมทำบุญและรักษาศีล 5 เนื่องในวันวิสาขบูชาและเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณวัดหวายกรอง

กิจกรรมเสริมความรู้ วันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ วันวิสาขบูชา ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.50 น โดยมีตัวแทนนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 ห้องละ 2 คน ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1