Tag - วันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และรักความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เกิดความเคารพ เทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และรักความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เกิดความเคารพ เทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยช่วงเช้านักเรียนและบุคลากรจะทำการถวายตัวเป็นลูกพระเจ้าตากสิน จากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนชั้นอนุบาล และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้