Tag - วันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยช่วงเช้านักเรียนและบุคลากรจะทำการถวายตัวเป็นลูกพระเจ้าตากสิน จากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนชั้นอนุบาล และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้