Tag - ทำบุญโรงเรียน

งานทำบุญ ครบรอบ 98 ปี

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดงานทำบุญ ครบรอบ 98 ปี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) และอาคารเรียนหลังใหม่ (ปิยะนุสรณ์) โดยมีประธานในพิธี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมทำบุญพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.30 น.

งานทำบุญโรงเรียนครบรอบ 90 ปี ที่เปิดทำการเรียนการสอน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)

          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) เดิมชื่อว่า “โรงเรียนวัดหวายกรอง” (เกตุราษฎร์รังสรรค์) โดยในขณะนั้นมี

– อามาตย์ตรีขุนอุทัยธาดา      เป็นนายอำเภอ
– ราชบุรุษชื่น                      เป็นธรรมการอำเภอ
– ท่านพ่อเกตุ                      เป็นเจ้าอาวาสวัดหวายกรอง

โรงเรียนวัดหวายกรองเปิดทำการสอนวันแรกในวันที่ 24 กันยายน 2468 มีนักเรียน 20 คน ใช้ศาลาการเปรียญวัดหวายกรอง  เป็นสถานที่เล่าเรียน  มีนายปิ่น  ศิริโชติ  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

ในปี พ.ศ. 2479  นายทิม  ช่างสุวรรณ  เป็นครูใหญ่  นายเชี่ยว  โสภณ  เป็นธรรมการอำเภอ  ท่านพ่อเกตุ  เจ้าอาวาส  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง เป็นแบบ ค. ใต้ถุนสูง  มี 3 ห้องเรียน  หน้ามุข โดยสร้างเสร็จ พ.ศ. 2481 ค่าก่อสร้าง 1,500 บาท  เป็นงบทางราชการ 600 บาท และเงินบริจาคจากชาวบ้านอีก 900 บาท  เปิดทำการสอนที่อาคารเรียนหลังใหม่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2481  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลบางบุตร 1” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดหวายกรอง (เกตุราษฎร์รังสรรค์)” โรงเรียนได้มีการพัฒนาก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมหลายครั้งและพื้นที่โดยรอบ  จนเมื่อปี พ.ศ. 2513  นายอุบ  ฉายกระจ่างและนายถนอม  พัทธเสมา  ได้บริจาคที่ดินประมาณ  10 ไร่เศษ  มอบให้โรงเรียนเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  และใช้ที่ดินธรณีสงฆ์เพิ่มเติม  รวมทั้งหมด 20 ไร่  17 ตารางวา ต่อมานายติ๋ง – นางกริบ  วงค์ลิขิต ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 7 ไร่ และนายวาย – นางพิมพ์  วงศ์เสนาะ บริจาคเพิ่มเติมอีก 5 ไร่ 2 งาน

โรงเรียนวัดหวายกรองได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ปกครองที่อยู่ภายในตำบลบางบุตรและตำบลใกล้เคียงของอำเภอบ้านค่ายและอำเภออื่นๆ ในช่วงที่พระครูสถิต  ธรรมโกศล (หลวงพ่อสร้อย)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนด้วยบารมีของท่านหลวงพ่อสร้อยจึงทำให้โรงเรียนวัดหวายกรองเป็นที่รู้จักและโด่งดังของอำเภอ

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 โรงเรียนวัดหวายกรองได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีครูถ่ายโอนมาด้วย 5 คน ปัจจุบันภายใต้การบริหารงานและนโยบายในการพัฒนาทางด้านการศึกษาของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายปิยะ  ปิตุเตชะ  ได้อนุมัติงบประมาณมาพัฒนาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สร้างอาคาร 4 ชั้น 3 หลัง สระว่ายน้ำ โรงอาหาร อาคารพยาบาล ที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2559 มีอาคารโดมอเนกประสงค์  อาคาร 5 ชั้น เป็นต้น
2. ด้านบุคลากร  มีครูไทย ครูต่างชาติสอนภาษาจีน  สอนภาษาอังกฤษ รวม 170 คน
3. ด้านนักเรียน  จากเดิมมีนักเรียนเพียง 200 กว่าคน  ปัจจุบันมีนักเรียน 1,613 คน และเป้าหมายในอนาคตจะมีนักเรียน 2,500 คน
4. หลักสูตรที่ใช้สอน  เป็นหลักสูตร MEP(Mini English Program) สอน 2 ภาษา โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1-3 และชั้นประถม 1-6

สำหรับผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 27 ท่าน โดยปัจจุบันคือ
นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)