Tag - ธนาคารขยะ

เปิดตลาดนัดและธนาคารขยะอย่างเป็นทางการ โดย รองนายก อบจ.

การจัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนตามโครงการเถ้าแก่น้อยและโครงการธนาคารขยะ โครงการเถ้าแก่น้อยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า
  • เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
  • เพื่อให้รู้จักคุณค่าของเงินและการเก็บออม การบริหารธุรกิจ

สำหรับโครงการธนาคารขยะ มีวัตถุประสงค์คือ

  • เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ
  • เพื่อสร้างและปลุกจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นจากการคัดแยกขยะเพื่อให้เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากขยะ