Tag - ธนาคารขยะ

กิจกรรมโครงการ อบจ.ระยอง ร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการ อบจ.ระยอง ร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้ถูกประเภท มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

เปิดตลาดนัดและธนาคารขยะอย่างเป็นทางการ โดย รองนายก อบจ.

การจัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนตามโครงการเถ้าแก่น้อยและโครงการธนาคารขยะ โครงการเถ้าแก่น้อยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า
  • เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
  • เพื่อให้รู้จักคุณค่าของเงินและการเก็บออม การบริหารธุรกิจ

สำหรับโครงการธนาคารขยะ มีวัตถุประสงค์คือ

  • เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ
  • เพื่อสร้างและปลุกจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นจากการคัดแยกขยะเพื่อให้เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากขยะ