Tag - ลูกเสือ

กิจกรรมวันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566 และลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566 และลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับขบวนการของลูกเสือ ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับขบวนการของลูกเสือ ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก