Tag - วิชาการ

ประกาศ แจ้งกำหนดแนวทางปฏิบัติของบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศแจ้งกำหนดแนวทางปฏิบัติของบุคลากร ร

ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา ภาคเรียน

ประกาศ ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด คลิ๊ก ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ

ประกาศ ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก  ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ

ประกาศ มาตรการป้องกันควบคุมสำหรับนักเรียนที่จะสอบระบบ TCAS และนักเรียนของเรา ในการสอบประจำปี

รายละเอียดคลิ๊ก มาตรการป้องกันควบคุมสำหรับนักเรียนที่จะสอบระบบ TCAS และนักเรียนของเรา ในการสอบประจำปี

ประกาศ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

ประกาศ ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานปกติ

รายละเอียดคลิ๊ก ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานปกติ

ประกาศ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา