Tag - กีฬาสี

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีหวายกรองเกม

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีหวายกรองเกม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจดีขึ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น และให้นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

กีฬาสีหวายกรองเกม

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการกีฬาสีหวายกรองเกม เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และด้านทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร

กิจกรรมกีฬาสี “หวายกรองเกมส์ 2558”

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
  • เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย
  • เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา
  • เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ
  • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีเหลือ  สีชมพู  สีเขียว  และสีฟ้า  กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน
คือ ฟุตบอล  ฟุตซอล  วอลเลย์บอล  เปตอง  เทเบิลเทนนิส  กรีฑา  และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวด
ขบวนพาเหรดและกองเชียร์  เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้ว