Author - Nuchz

กีฬาสีหวายกรองเกม

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการกีฬาสีหวายกรองเกม เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และด้านทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร

กิจกรรมน้องส่งพี่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี รักใครกลมเกลียวและมีความผูกพันกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการวันมาฆบูชา โดยให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำบุญตักบาตร ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้จิตเมตตา และการให้อภัยซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีการบำเพ็ญประโยชน์ในเขตพื้นที่ของสายชั้นตนเอง

ประกาศ เรื่อง แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศ เรื่อง แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักเอาตัวรอดกรณีเกิดภัยต่างๆ และเพื่อการปลูกฝังด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/2

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/2 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 บางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือตนเองขณะประสบภัยในรถยนต์ และกรณีต่างๆ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือตนเองขณะประสบภัยในรถยนต์ และกรณีต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชนเพื่อจัดเตรียมความพร้อมงานประจำปีวัดหวายกรองในวันที่ 24-26 ก.พ.66

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) ประจำปีการศึกษา 2565 ใ้ห้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อ

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)