Author - Nuchz

กิจกรรมพุทธบุตรพุทธธรรม

วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 รวม 4 วัน โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี ณ อาคารปิยะนุสรณ์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ On site ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก >> การจัดการเรียนการสอนแบบ On site

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >> ประกาศผลครูผู้สอนวิชาภาษาจีน 

รายละเอียดคลิ๊ก >>  ประกาศผลครูผู้สอน

รายละเอียดคลิ๊ก >> ประกาศผลบุคลากรสนันสนุน

การประเมินความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้มีการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ณ อาคารสถิตธรรมโกศล (หลวงพ่อสร้อย)