Tag - ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ นางยุพา เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนฯ เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน