กิจกรรม

โครงการวันภาษาจีน

วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการวันภาษาจีน ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง) โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด และการเขียนภาษาจีนให้ดีขึ้น

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล (วันแม่แห่งชาติ)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล (รัชกาลที่ 10)

โครงการประกวดสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน (รอบชิงชนะเลิศ)